Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, 052 01

Meniny na web
predmet informatika - logo
STRÁNKA ŠKOLY
Triedy
4.A, 4.B. 4.C
5.A, 5.B, 5.C
6.A, 6.B, 6.C
7.A, 7.B, 7.C
8.A, 8.B, 8.C
9.A, 9.B, 9.C
Krúžky
Tvorba WWW stránok
Tvorba videa
Tvorba zvuku
Práca s internetom
Práca s fotgrafiou
Úlohy
Testy
Projekty
Domáce úlohy
Učebný materiál
Elektronické učebnice
Odborná literatúra
Stiahni programy
Programy
Videonávody a manuály
Grafický editor GIMP
Dreamweaver
Kontakt a chat
Kontakt
Diskusné fórum
Slovník pojmov Informatika
Mapa stránky
Pridať túto stránku k obľúbeným

počítadlo.abz.cz
predmet informatika - logo

INFORMATIKA pre 9.ročník

Milí žiaci

"Táto www stránka je určená pre Vás. Nájdete tu učebné materiály, ktoré si môžete aj stiahnuť u vás doma na svoj počítač, poprípade si ich aj vytlaćiť. Nájdete tu tiež aktuálne informácie z oblasti informatiky a informačných technológií, ktoré Vás môžu zaujímať a slúžiť aj na samovovzdelávanie doma. Domáce úlohy, na konkrétne vyučovacie hodiny, ktoré nestihnete dokončiť v škole, máte možnosť pokračovať v nich aj doma. Pokiaľ sa budete chcieť poradiť môžete ma kontaktovať prostredníctvom email formulára, ktorý nájdete v menu Kontakt a chat / kontakt. Želám Vám mnoho úspechov vo vzdelávaní s predmetom Informatika."

Mgr. Miloš Hadbavný


Tématické celky a obsah vyučovacích hodín:

1. Reprezentácia a nástroje

 • PRÁCA S GRAFIKOU – obrázok v rastri, formáty súborov a ich vzťah k uloženému obrázku, kreslenie ako postupnosť príkazov pre vykonávateľa.
 • PRÁCA S TEXTOM – odrážky a číslovanie, tabuľka, skryté značky ako súčasť dokumentu, obrázok ako súčasť textu, vplyv skrytých znakov na štruktúru aj výsledný vzhľad textu, znaky ako písmená, číslice, špeciálne znaky a symboly, neformátovaný a formátovaný text, tabuľky.
 • PRÁCA S PREZENTÁCIAMI –manipulácia s poradím snímok, vloženie prepojenia.
 • PRÁCA S MULTIMÉDIAMI – klip, efekt, prechod, strihanie, časová os, video ako postupnosť klipov, efektov, prechodov, klip ako zvuk, obrázok, titulok, vzťah medzi rozložením prvkov na časovej osi a výsledkom, vytvorenie a uloženie záznamu. Orezanie, vystrihnutie, umiestnenie klipu.
 • PRÁCA S TABUĽKAMI – tabuľka, riadok, stĺpec, bunka, adresa bunky ako pozícia bunky v tabuľke, bunky a typy údajov, vlastnosti bunky ako zarovnanie, farba, veľkosť, okraje bunky, bunky so vzorcami, pohyb a navigácia v tabuľke, vpisovanie údajov, ich úprava a zvýraznenie, jednoduché výpočty s operáciami, sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, vloženie jednoduchej funkcie.
 • INFORMÁCIE – vzťahy medzi jednotlivými typmi informácií – grafika, text, číslo, video, zvuk. Skenovanie, fotenie, nahrávanie videa a zvuku, vyhľadávanie, získavanie spracovanie informácií do údajov a naopak.
 • ŠTRUKTÚRY – štruktúry, diagram, tabuľka, mapa, labyrint, stromová štruktúra, lineárna štruktúra dokumentov, vyhľadávanie v štruktúre, zostavenie štruktúry.


2. Komunikácia a spolupráca
 • PRÁCA S WEBOVOU STRÁNKOU – stránka školy, vyhľadávač, text, obraz, obsah, štruktúra, navigácia, účelovosť, použitie vo svojich produktoch s rešpektovaním autorských práv
 • VYHĽADÁVANIE NA WEBE – vyhľadávače, text, obrázok, multimediálny obsah
 • PRÁCA S NÁSTROJMI NA KOMUNIKÁCIU – príloha, adresár, dodržanie netikety, preposlanie mailu, priloženia prílohy, zobrazenie prílohy, rozoslanie správy viacerým adresátom, interaktívna a neinteeraktívna komunikácia, výhody a nevýhody, využiteľnosť v praxi

3. Algoritmické riešenie problémov

 • ANALÝZA PROBLÉMU – aký informatický problém je v zadaní úlohy, platí – neplatí, a – alebo – nie, idea, sekvencia, opakovanie, vetvenie, manipulovanie s údajmi, rozhodovanie o pravdivosti tvrdenia
 • JAZYK NA ZÁPIS RIEŠENIA –  algoritmus programovací jazyk, vstup – algoritmus – výsledok  - chybný zápis konštrukcie jazyka ako postupnosť príkazov, cyklus s pevným počtom opakovaní, podmienený príkaz, pomenovaná postupnosť príkazov, cyklus s pevným počtom opakovaní, podmienený príkaz, zostavenie programu v jazyku na zápis algoritmov, spustenie programu
 • POMOCOU POSTUPNOSTI PRÍKAZOV – parameter príkazu, postupnosť príkazov ako súvisí príkaz, poradie príkazov a výsledok, pravidlá jazyka pre zostavenie sekvencie príkazov, zostavenie a úprava príkazov, vyhodnotenie postupnosti príkazov, pridanie, odstránenie príkazu, zmena poradia príkazov
 • POMOCOU CYKLOV – opakovanie, počet opakovaní, telo cyklu, ako súvisí počet opakovaní s výsledkom, zostavenie, upravovanie tela cyklu, nastavenie počtu opakovaní
 • POMOCOU VETVENIA – vetvenie, podmienka, konštrukcia vetvenia s jednoduchou podmienkou, pravda – nepravda, splnená – nesplnená podmienka, zostavenie, upravovanie, vetvenie, vytvorenie podmienky, vyhodnotenie podmienky
 • POMOCOU PREMENNÝCH – premenná, meno premennej, hodnota premennej, operácia +-/*, pravidlá jazyka pre použitie premennej – hodnota premennej, nastavenie hodnoty, priradenie, zistenie hodnoty, vyhodnotenie výrazu s premennými číslami a operáciami.
 • POMOCOU NÁSTROJOV NA INTERAKCIU – prostriedky jazyka pre získanie vstupu, spracovanie a zobrazenie výstupu
 • INTERPRETÁCIA ZÁPISU RIEŠENIA – vykonanie programu, krokovanie – čo sa deje v PC v prípade chyby programu
 • HĽADANIE A OPRAVOVANIE CHÝB  - chyba v postupnosti príkazov (zlý príkaz, chýbajúci príkaz, vymenený príkaz, alebo príkaz navyše, chyba v algoritmoch s cyklami, s vetvením a s premennými, chyba pri realizácii (logická chyba), chyba v zápise (syntaktická chyba), hľadanie chyby
4. Softvér a hardvér
 • PRÁCA SO SÚBORMI A PRIEČINKAMI – typy súborov pre rôzne typy informácií (súbor s obrázkom, súbor ako text, súbor s tabuľkou) cesta k súboru a priečinku ako zápis, ktorý určuje umiestnenie súboru a priečinku v štruktúre
 • PRÁCA V OPERAČNOM SYSTÉME – schránka ako miesto na krátkodobé uchovávanie alebo prenášanie údajov, operačný systém ako softvér, aplikácia ako softvér, nastavenie pracovnej plochy, zvuku, klávesnice, použitie nástrojov na simulovanie a modelovanie
 • POČÍTAČ A PRÍDAVNÉ ZARIADENIA – program, procesor, pamäť, počítač ako zariadenie s procesorom a pamäťou, disk v PC ako zariadenie na dlhodobé uchovávanie informácií, procesor vykonáva programy, program ako návod pre procesor, tlačiareň, reproduktor, slúchadlá ako zariadenia na sprostredkovanie výstupu, skener, digitálny fotoaparát, kamera, mikrofón ako zariadenia na digitalizáciu údajov, rozdiel medzi hardvérom a softvérom
 • PRÁCA V POČÍTAČOVEJ SIETI A NA INTERNETE – sieť, doména, cesta – adresa ako zápis, ktorý identifikuje PC, zariadenie alebo údaje v sieti, vlastnosti priečinkov a prístupové práva v sieti, počítačová sieť ako prepojenie PC a zariadení, internet ako celosvetová PC sieť, štruktúra webovej adresy, štruktúra mailovej adresy
 • PRÁCA PROTI VÍRUSOM A ŠPEHOVANIU – vírus ako škodlivý softvér, špehovanie ako nepovolená aktivita softvéru, alebo webových stránok, antivírus ako softvér na zisťovanie a odstraňovanie škodlivého softvéru a blokovanie škodlivých činností, obmedzenia antivírusových programov

5. Informačná spoločnosť

 • BEZPEČNOSŤ A RIZIKÁ – vírus ako škodlivý softvér, spam ako nevyžiadaná správa, antivírový program ako nástroj na obranu proti vírusom, kvalita hesla  ako mechanizmus zabezpečenia, dôveryhodnosť získaných informácií, riziká na internete a sociálnych sieťachDIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V SPOLOČNOSTI – informatika ako povolanie, informatika v povolaniach (dizajn, architektúra, obchod, financie...)
 • LEGÁLNOSŤ POUŽÍVANIA SOFTVÉRU – Texty, obrázky, hudba, filmy, autorské právo a jeho vzťah k autorovi, dielu a jeho použitiu, bezplatný softvér a platený softvér, legálnosť použitia softvéru a informácií

 

 

 

 

 

tlačiť stránku


ZS Hutnícka, Spišská Nová Ves, Informatika, Mgr. Miloš Hadbavný, aktualizované dňa 14.9.2012