Základná škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves, 052 01

Meniny na web
predmet informatika - logo
STRÁNKA ŠKOLY
Triedy
4.A, 4.B. 4.C
5.A, 5.B, 5.C
6.A, 6.B, 6.C
7.A, 7.B, 7.C
8.A, 8.B, 8.C
9.A, 9.B, 9.C
Krúžky
Tvorba WWW stránok
Tvorba videa
Tvorba zvuku
Práca s internetom
Práca s fotgrafiou
Úlohy
Testy
Projekty
Domáce úlohy
Učebný materiál
Elektronické učebnice
Odborná literatúra
Stiahni programy
Programy
Videonávody a manuály
Grafický editor GIMP
Dreamweaver
Kontakt a chat
Kontakt
Diskusné fórum
Slovník pojmov Informatika
Mapa stránky
Pridať túto stránku k obľúbeným
počítadlo.abz.cz
predmet informatika - logo

INFORMATIKA - Krátky slovník pojmov pre informatika

Milí žiaci

"Táto www stránka je určená pre Vás. Nájdete tu známe aj neznáme pojmy z oblasti informatiky. Ak niečomu nerozumiete použite práve túto sekciu a určite sa dozviete o každom pojme v informatike niečo, čo esťe neviete.

Mgr. Miloš Hadbavný


Zadajte výraz, ktorý hľadáte:

skript - (Common Gateway Interface) Používa sa na označenie krátkych programov, ktoré obsahuje interentová stránka a samočinne sa spúšťajú pri jej prezeraní.

Chat - (rozhovor) Písomné konverzácia dvoch alebo viacerých ľudí v reálnom čase prostredníctvom počítačovej siete.

Cookies - (koláčiky) Súbory ukladané serverom, na ktorom si prezeráte informácie na vašom počítači. Slúžia na identifikáciu pri neskoršom prezeraní informácií na tom istom serveri, za účelom personalizovaného poskytovania informácií. Napríklad pri prezeraní vašej pošty na Orange portáti vám bez prihlasovania umožní prístup do vašej poštovej schránky na základe informácií uložených vo vašom PC.

Dial - up - Vzťahuje sa na pripojenie do siete pomocou modemu a verejnej telefónnej siete. Dial - up prístup je v skutočnosti podobný bežnému hovoru s výnimkou toho, že účastníci na oboch stranách nie sú ľudia ale počítače. Preto Dial - up prístup využíva bežné telefónne linky a kvalita pripojenia a rýchlosť prenosu dát sú limitované. Pre Dial - up prístup bola donedávna maximálna prenosová rýchlosť 56 Kbit/s, ale nové technológie ako napríklad ISDN poskytujú vyššie prenosové rýchlosti.

Doména - (Domain) Skupina PC alebo technických prostriedkov pripojených do siete. Meno domény je prípona pripojená k menám všetkých počítačov v doméne. Napríklad Slovneko má doménové meno ".sk". Prípony v doméne môžu byť rôzneho typu:

.gov - government (vládne organizácie)
.com - commercial organizations (obchodné organizácie)
.edu - educational organisations (vzdelávacie inštitúcie)
.nl - Holandsko
.se - Švédsko
.sk - Slovensko
.uk - United Kingdom (Veľká Británia)

Download - Elektronický prenos informácií (súborov) so vzdialeného počítača na váš lokálny počítač.

E-mail - (elektronická pošta) Elektronická obdoba klasicke pošty doručovaná sieťou internet z počítača na počítač.

FAQ - (Frequently Asked Questions) Najčastejšie kladené otázky. Súbor zozbieraných najčastejšie kladených otázok a odpovedí.

Firewall - Kombinácia hardvéru a softvéru, ktorá bráni neautorizovanému prístupu do lokálnej siete.

FTP - (File Transfer Protocol) Protocol na prenos súborov v sieti internet medzi vzdialeným a lokálnym počítačom (alebo aj medzi dvoma vzdialenými počítačmi). Používa sa pti tzv. download alebo Upload.

HDD - (Hardisk- pevný disk) Zariadenie v počítači, na ktoré sa ukladajú údaje (textové, dátové, grafické, zvukové súbory a pod.) Sú to údaje, ktoré vytvoríte a uložite vy sami, operačný systém alebo iné programy. Údaje na tomto zariadení sa uchovávajú aj po vypnutí počítača.

HTML - (HyperText Markup Language) Jazyk, ktorý sa používa na tvorbu internetových stránok.

Hypertextvoý odkaz - (Hyperlinka - linka) Odkazy na iné stránky alebo siete. Hypertext je text, ktorý obsahuje spojenia (linku, odkaz) na ďalšiu časť toho istého alebo iného dokumentu. Kliknutím na vysvietenú časť sa zobrazí stránla (dokument) na ktorú linka odkazuje.

HTTP - (HyperText Transfer protokol) Predstavuje prostokol, ktorý sa používa na prenos súborov internetových stránok po sieti internet.

IMAP- (Internet Message Access Protocol) Protocol slúžiaci na získavania správ elektronickej pošty. Ostatná verzia - IMAP4 - je podobné protokolu POP3, ale podporuje aj niektoré ďalšie funkcie. Taktiež aj POP, aj IMAP používaj SMTP protokol na komunikáciu medzi e-mailovým klientom a serverom.

Internet - Je svetová počítačová sieť a predstavuje najrýchlejšie rastúcu časť počítačového aj komunikačného priemyslu. Táto sieť ponúka každému s počítačovým prístupom priamy prístup k informáciám z nemocníc, knižníc, univerzít, športových podujatí, nových a mnohých ďalších zdrojov. Ponúka možnosť komunikácie v reálnom čase aj na veľké vzdialenosti.

IP adresa - (Internet Protocol Adress) Jedinečné identifikačné čislo, ktoré identifikuje váš počítač počas pripojenia na internet.

IRC - (Internet Relay Chat) Protocol pre rozhovory a prenos súborov v reálnom čase cez Internet. IRC sa používa aj ako označenia serverov sprostredkujúcich súčasné rozhovory viacerých ľudí v reálnom čase. IRC rozhovory sa vždy realizujú písomnou formou.

ISDN - (Integrated Service Digital Network) Digitálne siete s integrovanými službami predstavujú najrýchlejšie pripojenie na internet pomocou telfónnych liniek. ISDN prenáša digitálnu informáciu po súčasných telefónnych linkách. Dosahuje rýchlosť 64 kb/s. Používa sa aj na prenos hlasu.

ISP - (Internet Service Provider) Spoločnosť poskytujúca pripojenie do celosvetovej siete Internet. Na pripojenie najčastejšie používa telefónnu linku a modem (Dial - Up), linka ISDN, dátová linka a bezdrôtové pripojenia, či už mikrovlné alebo rádiové.

Klient - Počítač alebo program, ktorý sa snaží pripojiť k vzdialenému počítaču (serveru) a vyžadujete od neho informácie.

Makrovírus - Je to makro (používateľom vytvorený krátky program najčastejšie v jazyku Visual Basicm rozširujúci funkcionalitu MS Office aplikácií) so zámerne škodlivými účinkami.

Modem - (MOdulator - DEModulator) Elektronické zariadenie, ktoré usmerňuje všetky prichádzajúce a odchádzajúce údaje "do" a "z" počítača. Používa sa na komunikáciu počítača s počítačom, a teda aj na pripojenie na internet cez telefónnu linku. Je to zariadenie, ktoré konvetuje digitálny signál (reťazec núl a jednotiek, s ktorými pracuje počiťač) do signálu analógového, ktorý sa môže prenášať po telefónnej linke a naopak.

On-line - Používateľ alebo zariadenie (tlačiareň, modem a pod.) je online, keď má aktívne komunikačné spojenie. Byť online na internete znamená, byť pripojený na internet. Je možná komunikácia v reálnom čase.

Off-line - Používateľ alebo zariadenie (tlačiareň, modem a pod.) je offline keď nemá aktívne komunikačné spojenie. Byť offline na internete znamená byť odpojený. Nie je možná komunikácia v reálnom čase.

Ovládač - (Driver) Je súbor, v ktorom je postupnosť príkazov zabezpečujúca funkciu periférnych zariadení (grafická karta, tlačiareň myš a pod.)

Pamäť RAM - (Random Access Memory) Priestor na ukladanie údajov za účelom zabezpečenia rýchleho prístupu k nim. Pamäť RAM je viacnásobne rýchlejšia ako pevený disk, a preto si v nej počítač uchováva údaje, ku ktorým často pristupuje. Veľkosť pamäte RAM do značnej miery ovplyvňuje výkon počítača. Nevýhodou RAM oproti HDD je fakt, že sa vypnutím počítača z nej vymažu všetky údaje. Výhodou je niekoľko násobne rýchlejší prístup k údajom.

POP- (Point Of Presence) Bod prestupu z verejnej telefónnej siete na internet.

POP číslo - Telefónne číslo POP uzla, cez ktoré sa modem pripája k POP uzlu. Každý poskytovateľ má svoje POP čislo. Sovenské POP čísla sú v tvare 019XX, pričom Orange Slovensko, a.s. má čislo 01926.

POP3 protokol - (Post Office Protocol) Protokol, ktorý sa používa na získanie správ elektronickej pošty z mail servera. Väčšina e-mailových aplikácií využíva POP protokol, aj keď niektoré už využívajú nový IMAP. POP verzia 2 sa mohla používať len za pomoci SMTP (slúži na odosielanie správ). POP verzia 3 môže byť už používaná s protokolom SMPT alebo aj bez neho.

Prehliadač - (Browser) Program na čítanie hypertextových dokumentov (internetových stránok) v prostredí WWW. Môžu byť textové, grafické alebo multimediálne. Textvoý alebo riadkovo orientovaný prehliadač je schopný zobraziť iba základné znaky, dnes však už nepoužíva. Grafické prehliadače môžu pracovať s textom, grafikou a využívajú myš. Príkladmi sú Netscape Navigator, Mozilla fireox, Internet Explorer.

Protokol - Metóda, na ktorej je založená komunikácia medzi dvoma počítačovými systémami napr. HTTP, FTP a pod.

Proxy - Vychádza z toho, že mnohí používatelia ťahajú zo sveta do svojich počítačov tie isté internetové stránky, z tých istých serverov. Takto sťahované stránky potom prejdú celým svetom až do vášho modemu. Pokiaľ ale títo užívatelia využívajú proxy server, stiahne sa stránka zo sveta iba raz. Druhý používateľ, ktorý chce vidieť danú stránku, ju už neťahá zo sveta ale z proxy servera.

PSTN - (Public Switched Telephone Network) Klasická analógová telefónna sieť.

SMTP - (Simple Mail Transfer Protocol) Protokol na posielanie e-mailových správ medzi servermi. Väčšina e-mailových systémov, ktorá posiela cez internet poštu, využíva SMTP na odoslanie správ z jedného servera na druhý. Správy potom môžu byť bezpečne sprístupnené použitím ďalšieho e-mail protokolu POP alebo IMAP. SMTP je vo všebecnosti používané na posielanie správ z poštového klienta na poštový server. Preto používateľ musí vždy špecifikovať aj POP (IMAP) server aj SMTP server pri konfigurácii jeho emailovej aplikácie.

SSL- (Secure Socket Layer) Protokol vyvinutý spoločnosťou Netscape Comunications Corporation na prenos citlivých dát (z hľadiska bezpečnosti a utajenosti) prostredníctvom internetu. SSL využíva osobný kľúč, ktorý slúži na zašifrovanie prenášaných dát cez SSL pripojenie. Oba najpoužívanejšie prehliadače internetových stránok (IE, NV, FM) podporujú SSL a mnohé internetové stránky využívajú spomenutý protookol na prenos dôverných informácií o používateľovi (číslo kreditnej karty, osobné údaje, a pod.)

TCP - IP - (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Je to štandardný, základný protocol pre všetky služby na internete. Prvý krát bol využitý ako základný sieťový protokol pre operačný systém Berkeley UNIX. TCP/IP štandardy sú udržiavané internet Engineering Task Force (IETF) a sú popísané v dokumentoch známych ako RFC (request for coments).

Upload- (opak download) Umiestňovanie (kopírovanie) súborov z lokálneho počítača (klienta) na vzdialený počítač (server).

URL - (Uniform Resource Lokator) Jedinečná adresa dokumentu na internete. Je to všeobecná zásada pri internetovom adresovaní, používaná pri internetových stránach.

VoIP - (Voice over Internet Protocol) Prenos hlasového signálu prostredníctvom medzinárodnej infraštruktúry. Využíva sa najmä na medzinárodné telefónne hovory, pri ktorých sa dosahuje výrazná nákladová úspora.

WWW stránka - Celistvý dokument obsahuuci požadované informácie a ďalšie prvky (hlavne grafické), ktoré obohacujú a zjednocujú čítanie.

WWW sídlo - (WWW site) Viac internetových stránok najčastejšie združených pod jednou východiskovou URL.

WWW- (World Wide Web) Celosvetová sieť WWW serverov obsahujúcich internetové stránky. Niekedy sa píše a vyslovuje ako web.

 

Tento projekt vznikol ako školské dielo podľa § 51 zákona č. 618 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.

tlačiť stránku


ZS Hutnícka, Spišská Nová Ves, Informatika, Mgr. Miloš Hadbavný, aktualizované dňa 16.9.2011